Udalosti / Meniny

14.7.

1789 - dobytím Bastily sa začala Veľká francúzska revolúcia (1789-94), v ktorej emancipujúca sa buržoázia vystúpila proti feudálnemu absolutistickému systému starého režimu.

14.7.

1862 - narodil sa rakúsky maliar a grafik Gustav Klimt, významná osobnosť európskej secesie a symbolizmu, spoluzakladateľ Viedenskej secesie, v r. 1897 jej prvý predseda. Vynikajúci portrétista, jeho obrazy vzbudzovali pobúrenie svojou otvorene erotickou tematikou. Venoval sa i krajinomaľbe. Zomrel 6. februára 1918.

14.7.

1903 - v San Franciscu sa narodil americký spisovateľ a dramatik Irving Stone. Autor beletrizovaných životopisov: Námorník na koni o Jackovi Londonovi, Nesmrteľná žena o J. B. Fremontovej, Smäd po živote o maliarovi Vincentovi van Goghovi a Agónia a extáza o Michelangelovi. Písal aj nebeletrizované biografie, detektívne poviedky a divadelné hry, napr.: Tmavé zrkadlo, Biely život. Zomrel 26. augusta 1989 v Los Angeles.

14.7.

1910 - sa narodil v Báhoni literárny historik, organizátor duchovného a spoločenského života Slovákov v Kanade, pápežský prelát Jozef Vavrovič. Po odchode z vlasti roku 1945 pôsobil najskôr v Paríži, potom v Ottawe, kde pracoval najmä na cirkevných a pedagogických postoch, spoluorganizoval slovenské púte. V súvislosti so svojím menovaním pápežom Jánom XXIII. za pápežského komorníka odišiel roku 1965 do Ríma. Bol rektorom Katolíckeho inštitútu v Paríži a predsedom Slovenského ústavu (1975-1988). Odborne sa zaoberal najmä literatúrou, teológiou a históriou.

14.7.

1926 - vo Vrútkach sa narodil architekt Vojtech Vilhan, jeden zo zakladateľov moderného interiéru a výstavníctva na Slovensku. Vyštudoval SVŠT v Bratislave, pôsobil ako pedagóg na VŠVU v Bratislave. K jeho dôležitým prácam patria interiéry slovenskej koliby a bratislavskej reštaurácie na EXPO ´67 v Montreale, interiéry v budove Národného zhromaždenia v Prahe, v Matici slovenskej v Martine, v bývalej budove SNR v Bratislave. Zomrel 1. novembra 1988 v Bratislave.

14.7.

1939 - v Plzni sa narodil Karel Gott, český spevák

14.7.

1939 - v Prahe zomrel český výtvarník Alfons Mucha. S jeho menom je spojený posledný univerzálny sloh na prelome 19. a 20 st. - secesia, ktorej sa v Paríži hovorilo Le styl Mucha. Známym sa stal tiež tvorbou plagátov pre slávnu francúzsku herečku Sarah Bernhardtovú. Ilustroval, venoval sa tiež úžitkovej grafike. Autor monumentálneho obrazového cyklu Slovanská epopeja a ďalších diel, napr.: Štyri ročné obdobia, Štyri umenia, Kvetiny, Denné doby, Mesiace. Narodil sa 24. 7.a 1860 v Ivančiciach na Morave.

14.7.

2000 - v Bratislave zomrel jazykovedec Jozef Mistrík. Začínal v Štátnom stenografickom ústave, neskôr pracoval v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV a na Katedre slovenského jazyka FF UK. Na Katedre sluchovo postihnutých Pedagogickej fakulty UK sa venoval otázkam mimoverbálnej komunikácie. Vo svojej vedeckej práci sa venoval predovšetkým lexikológii, morfológii, syntaxi, štylistike a všeobecnej jazykovede. Zaslúžil sa o rozvoj slovenskej štylistiky a lexikológie hlavne vďaka používaniu matematických a štatistických metód, o výskum gramatickej stavby súčasnej spisovnej slovenčiny a o rozvoj slovakistiky. Napísal niekoľko desiatok kníh a vysokoškolských učebníc: Slovenská štylistika, Slovosled a vetosled v slovenčine, Slovenčina pre každého, Frekvencia slov v slovenčine, Retrográdny slovník, Rétorika, Grafológia a i. Spoluautor Frekvenčného slovníka posunkovej reči. Bol tajomníkom a prvým podpredsedom Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV a aj predsedom Slovenskej jazykovednej spoločnosti. Dvadsať rokov bol riaditeľom letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. Zaujímal sa tiež o grafológiu, pracoval aj ako súdny znalec písma. Narodil sa 2. februára 1921 v Španej Doline.